SHARE

BiG DRiP SHiT (Prod. ShyBoy) by MBO GOTTi


Listen to “BiG DRiP SHiT” on…
YouTube:https://youtu.be/HdOJBKlHvFU
Spinrilla:httpshttps://spinrilla.com/songs/1954514-mbo-gotti-big-drip-shit